> Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2022 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komańcza za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 r. poz.305)

§1

Przedstawić Radzie Gminy Komańcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Komańcza za 2021 rok w brzmieniu jak zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Komańczy oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Komańcza za 2021 rok.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-03-23
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-05-04 08:19:09
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał