> Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru dróg gminnych wykorzystywanych na potrzeby realizacji robót w ramach „Budowy gazociągu DN1000 Strachocina – Granica RP”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

zarządzam, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru dróg gminnych wykorzystywanych na potrzeby realizacji robót w ramach „Budowy gazociągu DN1000 Strachocina – Granica RP” realizowanych przez Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa.

§2

Komisja przeprowadzi odbiór dróg gminnych udostępnionych na podstawie Porozumienia w sprawie korzystania z dróg gminnych z dnia 03 grudnia 2019 roku oraz aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 07 kwietnia 2020 roku, aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 14 września 2020 roku.

§3

  1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  3. Gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbioru.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-29
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-29 13:11:59
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał