> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 29 kwietnia 2022 r. na wniosek Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie mostu na potoku Smolniczek w ciągu drogi gminnej nr 117308R w miejscowości Smolnik, przewidzianej do realizacji na działkach nr 243, 226/1, 226/2, 278/2, 278/3, 278/4 położonych w Smolniku.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi (i wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres: urzad@komancza.pl

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 346 ze zm.).

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urzad@komancza.pl.


Data wytworzenia: 2022-04-29
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-29 12:58:32
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał