> Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Uchwały nr XLII/341/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza :

§1

1. Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy na edukację dla dzieci z Ukrainy.

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Oświata i wychowanie

14 492,00

 

80195

 

Pozostała działalność

14 492,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy

14 492,00

 

   

RAZEM

14 492,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Oświata i wychowanie

14 492,00

 

80195

 

Pozostała działalność

14 492,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 592,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

7 000,00

 

   

RAZEM

14 492,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-27
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-04-29 09:08:00
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał