> Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Uchwały nr XLII/340/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza :

§1

1.Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16 800,00

 

85395

 

Pozostała działalność

16 800,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

16 800,00

 

   

RAZEM

16 800,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16 800,00

 

85395

 

Pozostała działalność

16 800,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

16 640,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

132,91

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

23,83

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

3,26

 

   

RAZEM

16 800,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-27
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-04-29 08:56:39
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał