> Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 kwietnia 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 97 734,31 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

97 734,31

01095

 

Pozostała działalność

97 734,31

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

97 734,31

 

 

 

RAZEM

97 734,31

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 108 734,31 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

97 734,31

01095

 

Pozostała działalność

97 734,31

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

137,52

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

19,60

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

455,24

4300

Zakup usług pozostałych

504,00

4430

Różne opłaty i składki

95 817,95

600

 

 

Transport i łączność

11 000,00

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

11 000,00

4270

Zakup usług remontowych

11 000,00

 

 

 

RAZEM

108 734,31

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 11 000,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

11 000,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

11 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 000,00

 

 

 

RAZEM

11 000,00

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

010

   

Rolnictwo i łowiectow

97 734,31

 

97 734,31

 

 

01095

 

Pozostała działalność

97 734,31

 

97 734,31

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

97 734,31

 

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

800,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

137,52

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

19,60

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

455,24

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

504,00

 

4430

Różne opłaty i składki

 

 

95 817,95

 

 

 

 

RAZEM

97 734,31

 

97 734,31

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-21
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-04-29 08:44:29
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał