> Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 kwietnia 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 70 000,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

70 000,00

85295

 

Pozostała działalność

70 000,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

70 000,00

 

 

 

RAZEM

70 000,00

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 70 000,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

70 000,00

85295

 

Pozostała działalność

70 000,00

3110

Świadczenia społeczne

68 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

197,26

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

26,96

4300

Zakup usług pozostałych

75,78

 

 

 

RAZEM

70 000,00

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

852

   

Pomoc społeczna

70 000,00

 

70 000,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

70 000,00

 

70 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

70 000,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

68 600,00

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

 

1 100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

197,26

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

26,96

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

75,78

 

 

 

 

RAZEM

70 000,00

 

70 000,00

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-13
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-04-29 08:38:55
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał