> Zarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 marca 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   9 000,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 000,00

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

9 000,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -  gminnym)

9 000,00

 

 

 

RAZEM

9 000,00

 

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 52 159,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

20 679,00

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

6 679,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 679,00

60095

 

Pozostała działalność

14 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

4 000,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 000,00

4220

Zakup środków żywności

4 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

4 000,00

4220

Zakup środków żywności

4 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

14 480,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

11 480,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 10 000,00

4430

Różne opłaty i składki

1 380,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 000,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

2 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 000,00

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

9 000,00

3240

Stypendia dla uczniów

9 000,00

 

 

 

RAZEM

52 159,00

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 43 159,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

20 679,00

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

6 679,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 679,00

60095

 

Pozostała działalność

14 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

4 000,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

4 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

14 480,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

11 480,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 480,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

10 000,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 000,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 000,00

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 000,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 000,00

 

 

 

RAZEM

43 159,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-03-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-04-14 08:33:48
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link