> Zapytanie ofertowe - Okresowa ocena roczna i 5 letnia stanu technicznego obiektów budowlanych (placów zabaw i skwerów), będących własnością Gminy Komańcza

Zapytanie ofertowe - Okresowa ocena roczna i 5 letnia stanu technicznego obiektów budowlanych (placów zabaw i skwerów), będących własnością Gminy Komańcza


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia usługi

pod nazwą:

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Okresowa ocena roczna i 5 letnia stanu technicznego obiektów budowlanych (placów zabaw i skwerów), będących własnością Gminy Komańcza”.

Istotne warunki zamówienia:

Przegląd i sporządzenie protokołu kontroli stanu technicznego placów zabaw i skwerów na obowiązujących drukach.

Przegląd 14 placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Komańcza.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia:

26.04.2022 r.

za pomocą:

na piśmie lub elektronicznie

na adres:

Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, lub e-mail: urzad@komancza.pl

 1. Termin wykonania zamówienia

16.05.2022 r.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być złożona na piśmie w zaklejonej kopercie z napisem oferta na wykonanie „Okresowej oceny rocznej i 5 letniej stanu technicznego obiektów budowlanych (placów zabaw
i skwerów), będących własnością Gminy Komańcza”,
do dnia 26.04.2022 r. do godz. 10ºº, lub elektronicznie na adres urzad@komancza.pl w formie załącznika do dnia 26.04.2022 r. do godz. 10ºº. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Waga w %

1.

Cena

100

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

(Opis kryterium i wzór jego oceny w zakresie przyznania punktacji)

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

wymagane uprawnienia budowlane, specjalności: budownictwo - nieograniczone

Wymagane uprawnienia budowlane.

 1. Dodatkowe informacje
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 5.  
 • Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia wyboru oferty.
 • Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 1. ……………………………………………………………………………

Data wytworzenia: 2022-04-21
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-22 09:08:27
Rodzaj zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu
Termin składania ofert: 2022-04-26 10:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link