> Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 kwietnia 2022 roku


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Komańcza

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022 poz.530) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U.2020 poz.1320)

zarządzam co następuje:

§1

Ustalam dzień 2 maja 2022r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 2 stycznia 2022r.(Nowy Rok). Ustalony dzień wolny od pracy ma zastosowanie względem pracowników Urzędu Gminy Komańcza.

§2

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy Komańcza oraz zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

§3

Realizację Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Komańcza.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-13
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-04-20 07:25:08
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał