> Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 kwietnia 2022 roku


w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

zarządzam co następuje:

§1

Dla realizacji Projektu pn.: „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy na dofinansowanie zawartej w Warszawie w dniu 01.04.2022 r. realizowanego w okresie: 2022 rok, ustalam ZASADY (POLITYKĘ) RACHUNKOWOŚCI zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-12
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-14 08:48:35
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link