> Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 kwietnia 2022 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2022 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 10, 16, 17, 18 i 31, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr XXXVII/296/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie „Programu  współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2022”

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2022 roku w zakresie (ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia):
  1. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 2. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Na realizacje zadań wybranych w ramach konkursu Wójt Gminy Komańcza przeznacza środki pieniężne w wysokości 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

§3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komańczy.
 2. W siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy na tablicy ogłoszeń.
 3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Komańcza.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-13
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-14 08:42:47
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał