> Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 kwietnia 2022 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót hydrogeologicznych polegających na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-2 w miejscowości Komańcza.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zarządzam, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor – Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót hydrogeologicznych polegających na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S- 1 i S- 2 w miejscowości Komańcza wykonanych przez Dorota Król, Łukasz Lubaś reprezentowany przez Dorota Król na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24.01.2022 Piotr Lubaś reprezentowany przez Dorota Król na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24.01.2022 prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MH-GEO Dorota Król, Łukasz Lubaś, Piotr Lubaś S.C. z siedzibą Bogoniowice 70A, 33-190 Ciężkowice NIP 873-29-29-366 REGON 852637574.

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót hydrogeologicznych wykonanych na podstawie umów nr 25/2022 z dnia 01 lutego 2022 roku oraz nr 26/2022 z dnia 01 lutego 2022 roku.

§3

  1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  3. Gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbioru.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-12
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-12 22:14:02
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał