> Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 kwietnia 2022 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 559) oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/333/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza Zarządza, co następuje:

przeznacza do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza

§1

Lp.

Numer

ewid.

nieruch.

Pow. działki

 Numer KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena

nieruchomości (netto)

1.

166/2

0,0538 ha

KS1S/00052992/9

Czystogarb

nieruchomość gruntowa (dr)

4 300,00 zł

2.

174/2

0,0601 ha

KS1S/00052992/9

Czystogarb

nieruchomość gruntowa (dr)

4 800,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 28.04.2022r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Data wytworzenia: 2022-04-07
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-12 22:01:52
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał