> Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na cele rolne na okres 7 lat i 6 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na cele rolne na okres 7 lat i 6 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza


Na  podstawie  art. 38  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o gospodarce  nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) , Uchwały Nr XL/325/2022  Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części, Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 marca 2021r.  w sprawie  ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, Zarządzenia Nr 4/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu oraz Zarządzenia Nr 31/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 marca 2022 r. w  sprawie  zmiany do ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

                                                                                                                                               Wójt Gminy Komańcza

               ogłasza  przetargi ustne ograniczone na dzierżawy na cele rolne na okres 7 lat i 6 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza:

 

 

Lp.

 

Położenie

 

Nr ewid. nieruchomości

 

Pow. [ha] Opis nieruchomości

 

Nr księgi wieczystej

 

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 ha /rok [zł] oraz kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto  

 

Wysokość wadium [zł]

 

Minimalne postąpienie czynszu

 [zł]

 

Godz.

rozpoczęcia przetargu

 

 

1.

 

 

 

Jawornik

 

 

23/1

 

część działki o pow. 22,7909  ha o użytkach  RIVb o pow. 13,2425 ha, RV o pow. 2,4079 ha, PsIII o pow. 0,6411 ha, PsIV o pow. 4,8521 ha, PsV o pow. 1,6473 ha

 

 

KS1S/00053778/0

 

661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie  15 065 zł / rok

 

1 510

 

160

 

830

2.

 

 

Jawornik

13/3

 

25/1

31/1

 

 

32

 

część działki o pow. 8,9291 ha o użytkach RIVb o pow. 4,6184 ha, RV o pow. 3,7214 ha, Ps V o pow. 0,5893 ha

część działki o pow. 1,6020 ha o użytku PsIV

część działki o pow. 15,7046 ha o użytkach RIVa o pow. 1,4702 ha, RIVb o pow. 10,7256 ha, RV o pow. 0,9874 ha, PsIV o pow. 2,5214 ha

część działki o pow. 0,1539 ha o użytkach RIVa  o pow. 0,0867 ha, RIVb o pow. 0,0672 ha

Łączna powierzchnia: 26,3896 ha

KS1S/00053778/0

 

 

 

 

 

 

KS1S/00028680/2

661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę  17 444 zł /rok

1 750

180

915

3.

Jawornik

17/4

17/5

część działki o pow. 23,3762 ha o użytku RIVb

część działki o pow. 18,3364 ha o użytkach RIVb o pow. 8,1185 ha, RV o pow. 8,2800 ha, RVI o pow. 1,9379 ha

Łączna powierzchnia: 41,7126 ha

KS1S/00053778/0

661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę 27 573 zł/rok

2 760

280

1000

4.

 

Jawornik

17/8

 

 

17/9

 

 

 

17/10

część działki o pow. 16,6426 ha o użytkach RIVb o pow.15,2142 ha, ŁVI o pow. 0,0056 ha, PsVI o pow. 1,4228 ha

część działki o pow. 13,6372 ha o użytkach RIVb o pow. 6,6774 ha, RV o pow. 3,9084 ha, RVI o pow. 0,5743 ha, ŁVI o pow. 0,5726 ha, PsV o pow. 1,0862 ha, PsVI o pow. 0,8183 ha

część działki o pow. 5,6243 ha o użytkach RIVb o pow. 2,9385 ha, RV o pow. 2,6858 ha

Łączna powierzchnia: 35,9041 ha

 

KS1S/00053778/0

661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę 23 733 zł/rok

2 380

240

1045

5.

 

 

Turzańsk

216

 

217

220

 

221/1

 

222

 

223

 

224

 

225

226

 

227

 

228

 

229

230

231

232

234

236

 

237

 

238

239

240

241

244

 

245

408/8

 

 

135/2

 

 

345

pow. 0,1732 ha o użytkach PSV o pow. 0,0134 ha, PsVI o pow.0,1598 ha

pow. 0,6104 ha  o użytku PsVI

pow. 0,7245 ha o użytkach PsV o pow. 0,6969 ha, Lzr-PsV o pow. 0,0276 ha

pow. 0,8976 ha o użytkach PsV o pow. 0,7184 ha, Lzr-PsV o pow. 0,1792 ha

pow. 0,9380 ha o użytkach PsV o pow. 0,5190 ha, Lzr-PsV 0,4190 ha

pow. 1,0661ha o użytkach PsV o pow. 0,6228 ha, Lzr-PsV o pow. 0,4433 ha

pow. 1,5988 ha o użytkach PsV  o pow. 0,6372 ha, Lzr-PsV o pow. 0,9616 ha

pow.1,0000 ha o użytku PsV

pow.0,8811 ha o użytkach PsV o pow. 0,4795 ha , Lzr-PsV o pow. 0,4016 ha

pow.0,9684 ha o użytkach PsV o pow. 0,7218 ha, Lzr-PsV o pow. 0,2466 ha

pow.1,1883 ha o użytkach PsV o pow. 1,0676 ha, Lzr-PsV o pow. 0,1207 ha

pow. 0,4630 ha o użytku PsV

pow. 0,6733 ha o użytku PsV

pow. 0,7445 ha o użytku PsV

pow. 0,9451 ha o użytku PsV

pow. 0,9749 ha o użytku PsV

pow. 1,0388 ha o użytkach PsV o pow.0,9767 ha, Lzr-PsV o pow. 0,0621 ha

pow. 1,1291 ha o użytkach PsV o pow.0,5570 ha, Lzr-PsV o pow. 0,5721 ha

pow. 1,0385 ha o użytku PsV

pow. 1,3151 ha o użytku PsV

pow. 0,8524 ha o użytku PsV

pow. 0,9532 ha o użytku PsV

pow. 1,5307 ha o użytkach PsV o pow. 0,7291 ha, Lzr-PsV o pow. 0,5520 ha, Lzr-PsVI o pow. 0,2496 ha

część działki o pow. 1,2587 ha o użytku Lzr-PsV

część działki o pow. 37,7228 ha o użytkach PsIV o pow. 7,9234 ha, PsV o pow. 22,0438 ha, PsVI o pow. 4,3731 ha, Lzr-PsV o pow. 3,3825 ha

część działki o pow. 3,8587 ha o użytkach RV o pow. 2,5169 ha, ŁV o pow. 0,6247 ha, ŁVI o pow. 0,1068 ha, PsV o pow. 0,2657 ha, Lzr-ŁVI o pow. 0,3446 ha

pow. 1,4388 ha o użytku dr

 

Łączna powierzchnia: 65,9840 ha

 

KS1S/00053779/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS1S/00028342/1

661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę  43 616 zł /rok

4 370

440

1130

6.

Radoszyce

415/5

415/6

415/8

pow.  0,3480 ha o użytku ŁV

 pow.  0,2627 ha o użytku ŁV

pow. 11,1646 ha o użytkach RV o pow. 1,2147 ha, ŁIV o pow. 4,6950 ha, ŁV o pow. 4,0719 ha, PsV o pow. 1,1830 ha

Łączna powierzchnia: 11,7753 ha

 

KS1S/00063880/1

 661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę 7 784 zł / rok

780

80

1215

 1. Przetargi na powyższe nieruchomości odbędą się w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 / I piętro, sala konferencyjna nr 109/.
 2. Dla nieruchomości objętych przetargiem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości nie posiadają prawnego dojazdu do drogi publicznej.
 3. Przetargi są ograniczone do osób fizycznych zamieszkujących na terenie gminy Komańcza, w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 510 ze zm.) z zamiarem stałego przebywania, osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, działalność rolniczą na terenie ww. gminy, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadających siedzibę na terenie gminy Komańcza. Prawo dopuszczenia do udziału w przetargu ustalane jest na podstawie danych w ewidencji ludności na dzień przetargu, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,  wpisu  KRS, innych rejestrów  lub oświadczenia osoby fizycznej, weryfikowanego z danymi w ewidencji ludności na dzień przetargu. Przetarg ma na celu umożliwienie zagospodarowania rolniczego przez lokalne podmioty.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie i w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz brak zaległości z tytułu wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Komańcza, w szczególności zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
 5. Wadium należy wpłacić na każdy przetarg oddzielnie na rachunek bankowy Gminy Komańcza nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 prowadzony w  BGK Oddział w Rzeszowie.
 6. Wadium wniesione w terminie uznaje się tylko takie, który wpłynęło na konto bankowe Gminy najpóźniej do końca dnia 19 kwietnia 2022r.
 7. O wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu, z  tym  że  postąpienie  nie  może  być niższe niż wskazane w ogłoszeniu.
 8. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  czynszu  za dzierżawę, natomiast  pozostałym  uczestnikom zwraca się wadium po zamknięciu  przetargu  nie  później  niż  przed  upływem  3 dni roboczych od  dnia  zamknięcia  przetargu, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada, a uczestnik nie zostanie dopuszczony do ponownego przetargu na dzierżawę tych samych nieruchomości. Wówczas komisja przetargowa może zawiadomić oferenta, który wylicytował kolejny najwyższy czynsz, o możliwości podpisania z nim umowy dzierżawy.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
 10. Dzierżawa rolna zwolniona jest z podatku od towarów i usług.
 11. W terminie  do 14 dni  od  dnia  rozstrzygnięcia  przetargu  zostanie  zawarta  umowa dzierżawy. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego dzierżawcy.   Dzierżawca  bez   zgody   wydzierżawiającego  nie   będzie mógł  dzierżawionego  terenu  poddzierżawić  ani  przekazywać   do  bezpłatnego   używania osobom trzecim. Zawarcie  umowy  dzierżawy  gruntu  po  przeprowadzeniu  przetargu   nastąpi na  okres  7 lat  i 6 miesięcy z  możliwością wcześniejszego  rozwiązania  umowy  dzierżawy  w przypadkach  określonych  w  Czynsz  za  dzierżawę  płatny będzie  z  góry  do 30 czerwca i 20 grudnia każdego roku.
 12. Zabezpieczeniem należności Gminy Komańcza wynikających z umowy dzierżawy będzie weksel własny in blanco dzierżawcy wraz z deklaracją wekslową, podpisywany przy zawieraniu umowy dzierżawy.
 13. Stawki czynszu nie obejmują opłat za usługi komunalne oraz podatku od nieruchomości; za wymienione dzierżawca ponosi odpowiednie opłaty na zasadach ogólnych.  
 14. Czynsz za  dzierżawę  gruntu  ustalony  w przetargu będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.
 15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje  o  oddaniu  w  dzierżawę  ww. nieruchomości, projekt umowy dzierżawy oraz regulamin można  uzyskać w Urzędzie Gminy Komańcza, pok. 17, tel. 13- 467-70-35, w. 36, na stronie  internetowej Urzędu www.komancza.pl  lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.

 


Data wytworzenia: 2022-04-08
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-08 13:41:12
Rodzaj zamówienia: Informacja
Tryb: Przetarg ograniczony
Termin składania ofert: 2022-04-20 00:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał