> Uchwała nr XLI/338/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwała nr XLI/338/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.


w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z petycją wniesioną przez Cech Zdunów Polskich w dniu 4 marca 2022r. w sprawie zmian programu ochrony powietrza postanawia przekazać petycję organowi właściwemu do jej rozpoznania – Sejmikowi Województwa Podkarpackiego, wyrażając jednocześnie poparcie dla załączonego do petycji Oficjalnego Stanowiska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.

§2

Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnoszących petycję o treści uchwały, powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-03-30
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-07 12:04:19
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link