> Uchwała nr XLI/337/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwała nr XLI/337/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.


w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 Na podstawie art. 6 i ust. 1 pkt. 3, art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2022 r. poz. 559),

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, w wysokości: 191,90 złotych ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.

§2

Uchwala się wyższą ryczałtową roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości: 383,80 złotych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Traci moc uchwała Rady Gminy Komańcza nr XVIII/143/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-03-30
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-07 12:01:34
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał