> Uchwała nr XLI/336/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwała nr XLI/336/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.


w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny w wysokości:

1) 12,00 zł - za worek o pojemności 60 l;

2) 24,00 zł - za worek o pojemności 120 l;

3) 220,00 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l;

§2

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

1) 24,00 zł - za worek o pojemności 60 l;

2) 48,00 zł - za worek o pojemności 120 l;

3) 440,00 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l;

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Traci moc uchwała Rady Gminy Komańcza nr XXVI/206/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia stawki za worek lub pojemnik o określonej pojemności.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-03-30
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-07 11:59:09
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał