> Uchwała nr XLI/334/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwała nr XLI/334/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), oraz art. 11 a ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 572) oraz po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sanoku , organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działających na obszarze Gminy Komańcza oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Komańcza,

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

 Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na rok 2022”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-03-30
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-07 11:52:05
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał