> Uchwała nr XLI/333/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwała nr XLI/333/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 559), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 i 4 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar.z 2017 poz. 2751 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

 Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanych nieruchomości gminnych o nr ew. 166/2 o pow. 0,0538 ha oraz nr ew. 174/2 o pow. 0,0601 ha położonych w miejscowości Czystogarb dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KS1S/00052992/9 za niezabudowane nieruchomości o nr ew. 172/2 o pow. 0,0944 ha oraz nr ew. 175/4 o pow. 0,0196 ha położone w miejscowości Czystogarb, stanowiące współwłasność osób fizycznych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-03-30
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-07 11:42:33
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał