> Uchwała nr XLI/330/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwała nr XLI/330/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a to:

  1. a) za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w wysokości 166 zł za m3 odpadów komunalnych.
  2. b) za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 295 zł odpadów komunalnych.

§2

Stawki określone w § 1 są stawkami netto, do których dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

Uchyla się Uchwałę Nr X/78/2019 Rady Gminy w Komańczy z 31 maja 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-03-30
Sporządzone przez: Mirosław Bobowski (GPGK)
Data udostępnienia: 2022-04-07 11:30:55
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał