> Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022r.

Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)

§1

Wprowadzam regulamin nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Komańcza stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-03-30
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-04-05 10:54:47
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał