> Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 marca 2022 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku z art. 53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129)

zarządzam, co następuje

§1

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci byłych pracowników po PPGR”.

§2

W skład Komisji Przetargowej powołuję:

  1. Pawła Rysz jako przewodniczącego
  2. Iwonę Miszczyszyn jako sekretarza
  3. Tomasza Rachwał jako członka komisji
  4. Monikę Guśtak jako członka komisji

§3

Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej zatwierdzony Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-03-11
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-05 09:18:46
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał