> Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 kwietnia 2022 r.


w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy

Na podstawie art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w zw. z § 16 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 z późn. zm.) postanawiam:

§1

Utworzyć od dnia 4 kwietnia 2022 r. oddział przygotowawczy w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu w ww. szkole, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-01
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-04-05 09:06:43
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link