> Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 marca 2022 r.


w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do przyjmowania, rozpatrywania i weryfikacji wniosków dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 13 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) i § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 605 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§1

Upoważniam:

  1. Panią Renatę Wyka- Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy
  2. Panią Agnieszkę Socińską- zatrudnioną na stanowisku specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy
  3. Panią Natalię Łątka- Gaura- zatrudnioną na stanowisku pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy

do przyjmowania, rozpatrywania i weryfikacji wniosków dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty za zgodą wojewody.

§2

Przedmiotowe upoważnienie jest ważne w okresie zatrudnienia osób wskazanych w § 1
i przez okres realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§3

Niniejsze upoważnienie nie pozwala na udzielanie dalszych pełnomocnictw lub upoważnień.

§4

Zarządzenie wchodzi z życia z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-03-28
Sporządzone przez: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-04-05 08:59:09
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link