> Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni” w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Komańczy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

zarządzam, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego zadania pn. „Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni” w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Komańcza realizowanych przez METALCHEM – WARSZAWA S.A. ul. Studzienna 7A, 01-259 Warszawa.

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy dostaw i montażu kompletnego wyposażenia przepompowni realizowanych na podstawie umowy z dnia 21 grudnia 2021 roku.

§3

  1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  3. Gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbioru.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-03-30
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-30 12:24:17
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał