> Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 marca 2022 roku

Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 marca 2022 roku


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,

Na podstawie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583), zarządzam co następuje:

§1

Upoważniam Panią Renatę Wyka Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583), a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z podpisania.


Data wytworzenia: 2022-03-16
Sporządzone przez: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-03-24 14:24:18
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał