> Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 30 marca 2022 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: XXXIX z 31 stycznia 2022r. i XL z 28 lutego 2022r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości i transportu osadów na terenie Gminy Komańcza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Komańcza na 2022 rok.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Ze względu na trwający stan epidemii zachęcam do śledzenia transmisji live sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2022-03-23
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-24 11:46:41
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał