> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 marca 2022 r.


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 503)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 443/1, 442/1, 441/1, 4/12, 266/1, 265, 264/1, 543/2, 266/2, 273, 272, 271, 426, 427/2, 427/1, 425, 423, 424/1, 424/3, 424/4, 435/1, 435/2, 483/1, 483/3, 421, 422, 419/2, 419/1, 418/2, 417, 483/2, 278, 279, 280, 277, 288/3, 296/1, 296/2, 275/1, 297/2, 297/6, 297/8, 297/4, 312, 295/2, 295/1, 294/1, 302, 304/1, 304/2, 305/2, 289/2, 289/1, 313, 314, 315, 316/1, 317/1, 317/2, 309/1, 309/2, 318/1, 362, 375/7, 375/5, 373/4, 373/3 – obręb Wisłok Wielki oraz na działkach nr ew. 77, 75/1, 71/1, 68/81, 9/10, 9/9, 9/11, 9/8, 9/14, 68/66, 68/82, 68/80, 68/77, 68/68, 68/72, 68/73, 68/65, 68/107, 68/106, 75/3, 75/4, 75/12, 73/3, 75/8, 71/3, 68/4, 30/1 – obręb Czystogarb.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2022-03-23
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-23 08:01:38
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał