> Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 marca 2022 r.


w sprawie zmiany do ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/325/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części.

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

§1

Ogłasza się zmienioną treść wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, ogłoszonego zarządzeniem Nr 4/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 stycznia 2022r., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§2

  1. Zmieniony wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komańcza oraz na stronie internetowej Urzędu.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-03-15
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-17 15:49:13
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link