> Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

 

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 140,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

855

 

 

Rodzina

140,00

85503

 

Karta Dużej Rodziny

140,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

140,00

 

 

 

RAZEM

140,00

 

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 5 440,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

300,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

300,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

300,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

855

 

 

Rodzina

140,00

85503

 

Karta Dużej Rodziny

140,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

140,00

 

 

 

RAZEM

5 440,00

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 5 300,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

300,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

300,00

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

 

 

RAZEM

5 300,00

 

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

   

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

855

   

Rodzina

140,00

 

140,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

140,00

 

140,00

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

140,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

140,00

 

 

 

 

RAZEM

140,00

 

140,00

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-02-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-22 09:41:02
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał