> Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Komańcza na 2022 rok 

Na podstawie art. 65 ust. 11-12, 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 z póź. zm.) oraz Uchwały nr XXXIX/307/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1.Ustala się plan finansowy dla rachunku przychodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie: „Laboratoria Przyszłości”.

PRZYCHODY

Przychody ogółem:

Kwota w zł.

1.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
 i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

24 000,90

 

24 000,90

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Oświata i wychowanie

24 000,90

 

80101

 

Szkoły podstawowe

24 000,90

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24 000,90

 

 

 

RAZEM

24 000,90

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-02-14
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-22 09:40:48
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał