> Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 65 ust. 11-12, ust. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 z póź. zm.) oraz Uchwały nr XXXIX/307/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1.Ustala się plan finansowy dla rachunku przychodów i wydatków na którym gromadzone będą   środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”.

 

PRZYCHODY

Przychody ogółem:

Kwota w zł.

1.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
 i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

700 000,00

RAZEM

700 000,00

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

700 000,00

 

01044

 

Infrastruktura sanitacyjna wsi.

700 000,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000,00

 

 

 

RAZEM

700 000,00

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Data wytworzenia: 2022-02-14
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-22 09:39:51
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał