> Uchwała nr XL/324/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 r.

Uchwała nr XL/324/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz §3 i §4 ust. 5 pkt 1 lit. b Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz.U. Woj. Podkar z 2017 poz. 2751 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

  1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie w drodze zakupu nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czystogarb, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 186/4 o pow. 0,1576 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW nr KS1S/00056126/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sanoku, V wydział Ksiąg Wieczystych.
  2. Nabyta nieruchomość wejdzie w skład gminnego zasobu nieruchomości i przeznaczona będzie na cele inwestycyjne Gminy Komańcza.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-02-28
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-21 09:56:36
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał