> Uchwała nr XL/322/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 r.

Uchwała nr XL/322/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 r.


w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje się dietę sołtysom gminy Komańcza za wykonywanie następujących zadań:

1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) uczestniczenie w naradach organizowanych przez Wójta – o miejscu i terminie narady Wójt zobowiązany jest poinformować sołtysa na 7 dni przed jej terminem.

4) zarządzanie majątkiem Sołectwa i prowadzenie jego administracji,

5) zajmowanie się świetlicą wiejską lub Salą Rekreacyjną odpowiednio dla terenu swojego sołectwa.

6) opieka nad cmentarzami odpowiednio dla terenu swojego sołectwa.

§2

  1. Dla sołtysów wykonujących zadania określone w § 1 pkt. 1-4, ustala się miesięczną dietę w wysokości 750,00 złotych (siedemset pięćdziesiąt złotych).
  2. Dla sołtysów wykonujących zadania określone w § 1 pkt. 1-4, 6 ustala się miesięczną dietę w wysokości 850,00 złotych (osiemset pięćdziesiąt złotych).
  3. Dla sołtysów wykonujących zadania określone w § 1 pkt. 1-5 ustala się miesięczną dietę w wysokości 900,00 złotych (dziewięćset złotych).
  4. Dla sołtysów wykonujących zadania określone w § 1 pkt. 1-6 ustala się miesięczną dietę w wysokości 1000,00 złotych (tysiąc złotych).

§3

  1. Dieta ulega pomniejszeniu o 10% za niewywiązywanie się z obowiązków wskazanych w § 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6.
  2. Niewywiązywanie się z obowiązków określonych § 1 pkt 3 skutkuje pomniejszeniem diety o 10% za każdą nieobecność.

§4

  1. Wypłaty diety dokonuje się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, na rachunek bankowy wskazany przez Sołtysa.
  2. W przypadku wykonywania obowiązków sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.

§5

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/310/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Data wytworzenia: 2022-02-28
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-21 09:52:22
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał