> Uchwała nr XL/321/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 r.

Uchwała nr XL/321/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 202Ir. poz. 305).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Uchwały Nr XL/318/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, Uchwały Nr XL/319/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz Uchwały Nr XL/320/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

- w 2022 roku:

  1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 6 706 048,21 zl w tym:

- dochody bieżące o kwotę: 6 706 048,21 zł

  1. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 6910 141,21 zl w tym:
  • wydatki bieżące o kwotę 4 866 048,21 zł
  • wydatki majątkowe o kwotę 2 044 093,00 zł
  1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza w 2022 r. o kwotę 204 093,00 zł, w tym:
  • 950- 204 093,00 zł.

§3

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2022-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Komańcza w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-02-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-21 09:48:01
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał