> Uchwała nr XXXIX/317/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku

Uchwała nr XXXIX/317/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku


w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Komańcza –

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

  1. Rada Gminy Komańcza uznaje petycję wniesioną przez Fundację im. Nikoli Tesli za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i nie uwzględnia petycji.
  2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-01-31
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-21 09:34:56
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał