> Uchwała nr XXXIX/316/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku

Uchwała nr XXXIX/316/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Komańcza –

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

Podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko wyrażone w uchwale nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 r. i pozostawia bez rozpatrzenia skargę Adama Fularza na bezczynność Wójta Gminy Komańcza (przekazaną ponownie do rozpatrzenia Radzie Gminy Komańcza według właściwości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie pismem z dnia 28 grudnia 2021 r.) z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały, które stanowi jej integralną część.

§2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza do złożenia odpowiedniej adnotacji w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-01-31
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-21 09:32:54
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał