> Uchwała nr XXXIX/315/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku

Uchwała nr XXXIX/315/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku


w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

Na podstawie art. 3, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290),

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1

Wyznacza się teren targowiska w Komańczy usytuowany na części działki Nr 215 na miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

§2

Przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, o których mowa w § 1 uchwały. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-01-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-21 09:30:45
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał