> Uchwała nr XXXIX/314/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku

Uchwała nr XXXIX/314/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku


w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. r. o podatkach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§2

Ustala się inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Komańcza: Panią Małgorzatę Wróblewską zam. Komańcza.

§3

Inkasent opłaty targowej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20% od sumy zainkasowanych kwot.

§4

Traci moc Uchwała Nr LIII/222/14 Rady Gminy Komańcza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-01-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-21 09:27:23
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał