> Uchwała nr XXXIX/312/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku

Uchwała nr XXXIX/312/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku


w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Komańcza w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 3 Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego (Dz. U. Woj. Podka. z 2021 r., poz. 4265)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Na wniosek Wójta Gminy Komańcza powierza się Panu Pawłowi Rysz – zastępcy wójta Gminy Komańcza, w razie niemożności uczestnictwa Wójta Gminy Komańcza w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, reprezentowanie Gminy Komańcza w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-01-31
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-21 08:47:30
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał