> Uchwała nr XXXIX/311/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku

Uchwała nr XXXIX/311/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku


w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. 2021 r. poz. 1974) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r., Nr 66 poz. 800 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Podstawą procentowego określenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Komańcza jest kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658), zwana dalej podstawą.

§2

Ustala się miesięczną wysokość diety, zróżnicowaną w zależności od pełnionej funkcji, przysługującą radnemu:

 • w wysokości 51% podstawy,
 • pełniącemu funkcję przewodniczącego rady w wysokości 74% podstawy,
 • pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego rady w wysokości 64% podstawy,
 • pełniącemu funkcję przewodniczącego komisji w wysokości 60% podstawy,
 • pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego komisji w wysokości 55% podstawy.

§3

 1. Podstawą wypłaty diety są listy obecności z sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji podpisane przez radnych biorących udział w sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji.
 2. Diety wypłacane są miesięcznie, w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało prawo do diety, na rachunek bankowy wskazany przez radnego.
 3. Kwoty diet zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że końcówki kwoty nie przekraczające 50 gr. – zaokrągla się w dół, zaś przekraczające 50 gr. – zaokrągla się w górę.

§4

 1. Jeżeli przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy nie sprawuje swojej funkcji przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, wysokość jego diety ulega zmniejszeniu o 40%.
 2. Wysokość diety ulega zmniejszeniu o 10% za każdorazową nieobecność radnego na sesji rady lub posiedzeniu jej komisji.
 3. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywa się sesja rady i posiedzenie komisji zmniejszenie diety, o których mowa w ust. 2 naliczane jest tylko za jedno posiedzenie.
 4. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji, dieta nie ulega obniżeniu.

§5

 1. W przypadku zmiany w trakcie danego miesiąca funkcji pełnionej przez radnego, wysokość diety ustala się proporcjonalnie do okresu sprawowania tej funkcji w danym miesiącu.
 2. Jeżeli radny sprawuje mandat przez niepełny miesiąc kalendarzowy (objęcie mandatu lub jego wygaśnięcie), wówczas dieta podlegająca wypłacie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i odpowiada stosunkowi liczby dni sprawowania mandatu.

§6

 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
 2. Stawkę za 1 km ustala się na podstawie przepisów dot. warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
 3. Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady, jako osobę upoważnioną do podejmowania czynności dotyczących wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady.

§7

Tracą moc:

 • uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Komańcza,
 • uchwała Nr XX/164/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Komańcza z dnia 22 grudnia 2014r. Nr III/17/2014 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Komańcza.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.


Data wytworzenia: 2022-01-31
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-21 08:20:53
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał