> Uchwała nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku

Uchwała nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 41 ust. 2 i ust. 5 oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2021 r. z poz. 1119 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U z 2020r. poz.2050 t.j.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Środki finansowe na realizację przyjętego Programu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-01-31
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-21 08:08:05
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał