> Uchwala nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku

Uchwala nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art.230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 202Ir. poz. 305)

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Komańcza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

 1. Wprowadza się do realizacji w latach 2022-2023 przedsięwzięcie inwestycyjne pn.” Budowa w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 1 727 000,000 zł, w tym:

 1. w 2022 r. kwota 938 180,00 zł
 2. w 2023 r. kwota 788 820,00 zł.
 3. Wprowadza się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.” Budowa

w Gminie Komańcza przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”:

 1. w 2022 r. limit wynosi 938 180,00 zł
 2. w 2023 r. limit wynosi 788 820,00 zł.
 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2023 w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

 1. Upoważnienia się Wójta Gminy Komańcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 788 820,00 zł, w tym: - w 2023 r. zwiększa się o kwotę 788 820,00 zł

§4

Upoważnia się Wójta Gminy Komańcza do:

 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :
 • zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie :
 • dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej,
 • dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 • dostawy gazu z sieci gazowej,
 • licencji na oprogramowanie komputerowe
 • usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego
 • zawieranych na czas oznaczony w zakresie:
 • prowadzenia rachunku bankowego, do kwoty 30 000,00 zł
 • dowożenie dzieci do szkół, do kwoty 100 000,00 zł,
 • dostarczanie energii elektrycznej, do kwoty 300 000,00 zł,
 • dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 20 000,00 zł
 • dostawy usług internetowych, do kwoty 20 0000,00 zł,
 • usług telefonii komórkowej, do kwoty 20 000,00 zł,
 • usług pocztowych, do kwoty 40 000,00 zł
 • ubezpieczenia mienia, do kwoty 50 000,00 zł,
 • konserwacji oświetlenia ulicznego, do kwoty 60 000,00 zł
 • zimowego utrzymania dróg, do kwoty 100 000,00 zł,
 • badań lekarskich, do kwoty 5 000,00 zł
 • odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komańcza , do kwoty 600 000,00 zł
 • dostawy i opieki autorskiej oprogramowania, do kwoty 30 000,00 zł.
 1. Upoważnia się Wójta Gminy Komańcza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 • zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie :
 • dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej,
 • dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 • dostawy gazu z sieci gazowej,
 • licencji na oprogramowanie komputerowe
 • usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego
 • zawieranych na czas oznaczony w zakresie:
 • prowadzenia rachunku bankowego, do kwoty 10 000,00 zł
 • dostarczanie energii elektrycznej, do kwoty 20 000,00 zł,
 • dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 10 000,00 zł
 • dostawy usług internetowych, do kwoty 10 0000,00 zł,
 • usług telefonii komórkowej, do kwoty 10 000,00 zł,
 • usług pocztowych, do kwoty 10 000,00 zł
 • ubezpieczenia mienia, do kwoty 30 000,00 zł
 • badań lekarskich, do kwoty 5 000,00 zł
 • dostawy i opieki autorskiej oprogramowania, do kwoty 10 000,00 zł.

§5

 • Uchyla się uchwałę nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Data wytworzenia: 2022-01-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-21 07:55:42
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał