> Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia


Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lesko informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych1) oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia2), które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Lesko.

Spełniających, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych - dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśnie ze sobą lub z drogami publicznymi.
  2. Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze oraz powierzchni - co najmniej 5 hektarów, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych umożlwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.
  3. Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie gmin: Miasta i Gminy Lesko, Miasta Zagórz, części gmin Baligród, Bukowsko, Komańcza, Olszanica, Sanok, Solina, Zagórz i Zarszyn3)
  4. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego 4)

1)Oznaczone jako lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.

2)Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst, jedn. Dz.U.2021.1275 ze zm.).

3)Położenie gruntów nadleśnictwa można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https: www.bdl.lasy.gov.pl portal mapy

4)Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o składanie wniosków:

  • drogą elektroniczną poprzez ePUAP /pgl_lp_0414/SkrytkaESP ;
  • adres e-mail lesko@krosno.lasy.gov.pl;
  • w formie tradycyjnej, przesyłając na adres siedziby Nadleśnictwa Lesko, Laczki 8,38-600 Lesko.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w załączonym ogłoszeniu oraz dzwoniąc do biura Nadleśnictwa Lesko: +48 13 460 14 70.


Data wytworzenia: 2022-03-18
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-03-21 07:39:57
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał