> Zarządzenie nr 135/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 135/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie ustalenia zasad zarządzania ryzykiem w Gminie Komańcza i Urzędzie Gminy Komańcza

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), oraz na podstawie wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem wprowadzonych Komunikatem Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Min. Fin., poz. 56)

zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Ustala się zasady zarządzania ryzykiem w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Ustala się wzór rejestru ryzyk – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
  3. Ustala się zasady określania wpływu danego ryzyka na realizację celów – stanowiące załączniku nr 3 do zarządzenia.
  4. Ustala się zasady określenia stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka - stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.
  5. Ustala się wzór arkusza ryzyka stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.
  6. Ustala się poziomy istotności ryzyka, stanowiące załącznik nr 6 do zarządzenia.
  7. Ustala się przykładowe kategorie i czynniki ryzyka, stanowiące załącznik nr 7 do zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-02-22 23:58:58
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link