> Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 136/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza

Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84)

zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadza się coroczny obowiązek składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ubiegły kierownicy jednostek organizacyjnych składają Wójtowi Gminy Komańcza w terminie do 31 marca każdego roku.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy, Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-09 15:13:16
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link