> Zarządzenie nr 139/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 139/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie ustalenia planu działalności w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza na rok 2022.

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 2 zarządzenia nr 132/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie określenia celów kontroli zarządczej w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia

zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się plan działalności Gminy i Urzędu Gminy Komańcza, określający podstawowe cele szczegółowe do realizacji w roku 2022, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-09 15:19:39
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał