> Zarządzenie nr 138/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 138/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie identyfikacji i oceny ryzyka w Gminie i Urzędzie Gminy Komańcza na rok 2022

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem wprowadzonych Komunikatem Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Min. Fin., poz. 56) oraz § 5 ust. 1 do zarządzenia nr 135/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia zasad zarządzenia ryzykiem w Urzędzie Gminy Komańcza

zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się arkusz ryzyka na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-09 15:17:23
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał