> Zarządzenie nr 137/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 137/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 grudnia 2021 r.


w sprawie wzoru ankiety samooceny kontroli zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz rt.. 68rt.art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305), w związku z § 23 ust. 2 Zarządzenia Wójta Gminy Komańcza nr 131/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Komańcza oraz Urzędzie Gminy Komańcza, zarządzam co następuje:

§1.

Zatwierdzam wzór ankiety samooceny kontroli zarządczej dla pracowników na stanowiskach urzędniczych w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zatwierdzam wzór ankiety samooceny kontroli zarządczej dla kierownictwa Urzędu Gminy Komańcza w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Formularz należy wypełnić w terminie do 15 marca każdego roku.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Data wytworzenia: 2021-12-31
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-03-09 15:15:07
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał